LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

NATIONAL ROUND TABLE PROCESS

ຄຳແນະນຳການຂື້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານທີ່ຕິດພັນກັບແຜນງານໂຄງການ (ຊກພ)