LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

NATIONAL ROUND TABLE PROCESS

ODA

ODA Form

Template for ODA disbursement for 2022

ແບບຟ້ອມສະຫລຸບ ຊກພ

1. oda form(update3.3.17)
2. ລາຍລະອຽດລະຫັດຕ່າງໆຂອງແບບຟອມ ຊກພ(update)
3. ແຈ້ງການຫາກະຊວງ ແຂວງ
4. ຕາຕະລາງແຜນປີ 2018
5. ແຈ້ງການ ເຖີງກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ2018

 6. Template for ODA disbursement for 2019 and estimated planned for 2020

7. ແບບຟອມສະຫລຸບ ຊກພ 2020

8. ຟອມສະຫລຸບ ຊກພ ປີ 2021 ແຜນ 2022

9. ແບບຟອມ Template for ODA disbursement for 2021 and estimated planned to 2022 ສຸດທ້າຍ

ສັງລວມ ຊ.ກ.ພ ກະຊວງ
 1. ທຶນ ຊກພ ຈຳປາສັກ
 2. ທຶນ ຊກພ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 3. ທຶນ ຊກພ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 4. ທຶນ ຊກພ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 5. ທຶນ ຊກພ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ທຶນ ຊກພ ແຂວງ ຫົວພັນ
 7. ທຶນ ຊກພ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 8. ທຶນ ຊກພ ແຂວງວຽງຈັນ
 9. ທຶນ ຊກພ ແຂວງອັດຕະປື
 10. ທຶນ ຊກພ ແຂວງເຊກອງ
 11. ທຶນ ຊກພ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 12. ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປີ_2017
ທຶນ ຊກພ ຂອງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ
 1. ທຶນ ຊກພ ແຜນປີ 2017 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່
 2. ທຶນ ຊກພ ແຜນປີ 2017 ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຢີ
 3. ທຶນ ຊກພ ແຜນປີ 2017 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
 4. ທຶນ ຊກພ ແຜນປີ 2017 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສີ່ງແວດລ້ອມ
 5. ທຶນ ຊກພ ແຜນປີ 2017 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ODA-MIS information